نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 گروه آموزش علوم اجتماعی، دانشگاه فرهنگیان، تهران (پردیس شهید بهشتی زنجان)، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

/10.22034/jsi.2022.117506.1314

چکیده

در ریشه‌یابی فساد به عوامل متعددی توجه شده لیکن در مورد عامل باسوادی بزرگ‌سالان مطالعه محدودتری صورت گرفته است. هدف این تحقیق مطالعه تأثیر عامل باسوادی بزرگ‌سالان و مکانیسم‌های واسط در کاهش فساد است. مطالعه با استفاده از داده‌های بین‌المللی انجام شده است. میانگین دوره زمانی 1970 تا 2009 متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده و ارتباط آن‌ها با ادراک فساد در دوره زمانی 2012 تا 2018 در بین 180 کشور که داده‌های آن‌ها در دسترس بوده مطالعه شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند رابطه مثبت بین شاخص‌های آموزش‌ و ادراک فساد (میزان پاکی کشورها) مورد تائید است. علاوه بر اثر مستقیم باسوادی بزرگ‌سالان اثر غیر مستقیم این متغیر از طریق پوشش تحصیلی (شاخص عدالت آموزشی) و نسبت دانش‌آموز به معلم (شاخص دموکراسی در کلاس درس) و نسبت دانش آموزان دختر به کل دانش آموزان (شاخص برابری جنسیتی) نیز تائید شده است.

کلیدواژه‌ها

چلبی، مسعود؛ اکبری، حسین (1384)، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و نابرابری اجتماعی مطالعه تطبیقی-طولی (1970-2000)،  مجله جامعه شناسی ایران، 6(3): 28-46.
حسن دوست فرخانی، هادی؛ یزدان پناه، لیلی (1393)، بررسی گرایش دانشجویان به فساد اداری و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (مطالعه دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان)، دو فصلنامه مسائل اجتماعی ایران، 1 (5): 33-54.
حسینی هاشم زاده، داود؛ حبیبی، لیلی (1391)، مقایسه ادراکات، تجربیات و نگرش‌های کارکنان زن و مرد نسبت به فساد اداری، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال اول، شماره 3: 101-119.
حسینی، سید حسین؛ اسمعیل زاده، لیدا. (1393)، جنبه‌های عوام‌گرای سیاست کیفری ایران در قبال فساد اقتصادی، فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، 14 (54): 201-241.
حقیقتیان، منصور؛ سیف زاده، علی (1394)، مشخصه‌های اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و ادراک از فساد جوانان تهرانی، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، 6 (19): 53-80.
حقیقتیان، منصور؛ کریمی زاده، سمیه؛ نظری، جواد (1391)، بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر فساد اداری (مورد مطالعه: سازمان‌های اداری شهر یزد)، جامعه‌شناسی کاربردی، 23 (4): 125-142.
خندان، عباس (1395) فساد سیاسی و فساد اداری: تأثیرات متقابل و نقش عوامل اجتماعی، فصلنامه اقتصاد مقداری، 13 (4): 19-44.
رفیعی، حسن؛ مدنی قهفرخی، سعید؛ وامقی، مروئه (1387)، مشکلات اجتماعی در اولویت ایران، مجله جامعه‌شناسی ایران، 9 (1): 151-160
فاضلی، محمد؛ جلیلی، محدثه (1397)، بررسی بین کشوری رابطه کیفیت حکومت، میزان فساد و سطح اعتماد نهادی و اجتماعی، جامعه‌شناسی کاربردی، 29 (2): 191-210.
فرجی‌ها، محمد؛ جوادی، حسین. (1393)، مطالعه جرم شناختی تخلفات و فساد اداری (در کارکنان سازمان‌های فرهنگی-تفریحی شهرداری اصفهان)، فصلنامه عملی-پژوهشی رفاه اجتماعی، 14 (54): 243-266.
معیدفر، سعید؛ احمدی، حسین (1389)، فساد سیاسی و ثبات سیاسی، مجله جامعه‌شناسی ایران، 11 (4): 56-81.
مهرگان، نادر؛ محسنی، الهه (1391)، بررسی رابطه علی بین فقر و فساد در کشورهای درحال‌توسعه، فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، 12 (46): 29-55.
Albrecht, H. Schlumberger, O. (2004), “Waiting for Godot: Regime Change without Democratization in the Middle East”, International Political Science Review, 25: 371-392.
Barr, A., & Serra, D. (2006), Culture and corruption, CSAE, Department of Economics, University of Oxford. Oxford.
Bobo, L., & Licari, F. C. (1989), Education and political tolerance. Testing the effects of cognitive sophistication and target group affect, Public Opinion Quarterly, 53, 285.
Brunetti, A. and Weder, B. (2003), A free press is bad news for corruption, Journal of Public Economics, 87(7): 1801–1824.
Buchan, B., & Hill, L. (2014), An intellectual history of political corruption, London: Palgrave.
Bukanovsky, M. (2006), The hollowness of anti-corruption discourse, Review of International Political Economy, 13, 181–209.
Bulte, E. H.; Damania, R.; and R. T. Deacon. (2005), “Resources Intensity, Institutions, and Development.” World Development, 33 (7), 1029-1044.
Chen, W. (2007), Does the colour of the cat matter? The red hat strategy in China’s private enterprises, Manag Organ Rev, 3(1):55–80.
Chin K, Godson R (2006), Organized crime and the political-criminal nexus in China. Trends Organ Crime, 9(3):5–44.
Creemers, B. P. M., & Kyriakides, L. (2010), Validity of educational indicators. In International encyclopedia of education, (3rd ed.) (pp. 193-199), Elsevier.
Dimant, E. and Tosato, G. (2017), Causes and Effects of Corruption: What has Past Decade`s Empirical Research Taught Us? A Survey, Journal of Economic Surveys, Vol. 32, No. 2, pp. 335–356.
Dridi, M. (2014), Corruption and education: Empirical evidence. International Journal of Economics and Financial Issues, 4(3), 476-493.
Frank, B., Lambsdorff, J.G. and Boehm, F. (2011) Gender and corruption: lessons from laboratory corruption experiments. European Journal of Development Research 23(1): 59–71.
Frank, B., Lambsdorff, J.G. and Boehm, F. (2011) Gender and corruption: lessons from Laboratory corruption experiments. European Journal of Development Research 23(1): 59–71.
Gambell, T., & Hunter, D. (2000), Surveying gender differences in Canadian school literacy. Journal of curriculum studies, 32(5), 689-719.
Glaeser, E.L. and Saks, R.E. (2006), Corruption in America. Journal of Public Economics, 90(6): 1053–1072.
Glaeser, Edward, Goldin, Claudia, (2004), Corruption and Reform: Introduction, Harvard University mimeograph.
Goel, R.K. and Nelson, M.A. (2010), Causes of corruption: history, geography and government. Journal of Policy Modeling, 32(4): 433–447.
Goel, R.K., Nelson, M.A. and Naretta, M.A. (2012), The internet as an indicator of corruption awareness. European Journal of Political Economy, 28(1): 64–75.
Gong T (2002), Dangerous col-lusion: corruption as a collective venture in contemporary China. Communist Post-communist Stud, 35:85–103.
Gylfason, T. (2000), “Natural Resources, Education, and Economic Development.” European Economic Review, pp. 847-859.
Gylfason, T.; Herbertsson T. T.; and G. Zoega. (1999), “A Mixed Blessing.” Macroeconomics Dynamics, 3, 204-225.
Hall, R. L., Rodegheir, M., & Useem, B. (1986), Effects of education on attitude to protest. American Sociological Review, 51(4), 564–573.
Hauk, E., & Marti, M. S. (2002), On the cultural transmission of corruption. Journal of Economic Theory, 107(2), 311–335.
Heywood, P. (2018), Combatting corruption in the twenty-first century: New approaches. Daedalus, 147(3), 1–15.
Hyman, H. H., & Wright, C. R. (1979), Education’s lasting influence on values, Chicago: University of Chicago Press.
Justesen, M.K. and Bjørnskov, C. (2014), Exploiting the poor: bureaucratic corruption and poverty in Africa. World Development,58: 106–115.
Kotera, G., Okada, K. and Samreth, S. (2012), Government size, democracy, and corruption: an empirical investigation. Economic Modelling, 29(6): 2340–2348.
Lambsdorff, J.G. (2006), Causes and consequences of corruption: what do we know from a cross-section of countries. In S. Rose-Ackerman (ed), International Handbook on the Economics of Corruption, (pp. 3–51). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Lambsdorff, J.G. and Schulze, G.G. (2015), What can we know about corruption? A very short history of corruption research and a list of what we should aim for. Journal of Economics and Statistics (Jahrbuecher fuer Nationaloekonomie und Statistik) 235(2): 100–114.
Lindstedt, C. and Naurin, D. (2010), Transparency is not enough: making transparency effective in reducing corruption. International Political Science Review 31(3): 301–322.
Lipset, S. M. (1960), Political Man; the social bases of politics. Garden City, N.Y.:Doubleday.
Little, W. (2014), Introduction to Sociology – 1st Canadian Edition. Victoria, B.C.: BCcampus. https://opentextbc.ca/intr.
Mauro, P. (1998), Corruption: causes, consequences, and agenda for further research, Finance and Development, 35: 11–14.
Montinola, G.R. and Jackman, R.W. (2002), Sources of corruption: a cross-country study, British Journal of Political Science, 32(1): 147–170.
North, C.M., Orman,W.H. and Gwin, C.R. (2013), Religion, corruption, and the rule of law. Journal of Money, Credit and Banking, 45(5): 757–779.
Pellegrini, L. and Gerlagh, R. (2008), Causes of corruption: a survey of cross-country analyses and extended results, Economics of Governance, 9: 245–263.
Reich, W. (2007), Deliberative democracy in the classroom: A sociological view, Educational Theory, 57(2), 187-197.
Rivas, M.F. (2012), An experiment on corruption and gender, Bulletin of Economic Research, 65(1): 10–42.
Rose-Ackerman, S. (1999), Corruption and Government: Causes, Consequences and Reforms, Cambridge: Cambridge University Press.
Saha, S., Gounder, R. and Su, J.J. (2009), The interaction effect of economic freedom and democracy on corruption: a panel cross-country analysis, Economics Letters, 105(2): 173–176.
Sampson, S. (2019), Anti-Corruption: WhoCares? in S. Arvidsson (ed.), Challenges, in Managing Sustainable Business, pp. 277-294. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93266-8_12.
Sandholtz, W. and Koetzle, W. (2000), Accounting for corruption: economic structure, democracy, and trade, International Studies Quarterly, 44(1): 31–50.
Sandholtz, W. and Taagepera, R. (2005), Corruption, Culture, and Communism. International Review of sociology, 15(1): 109-131.
Serra, D. (2006), Empirical determinants of corruption: a sensitivity analysis, Public Choice 126(1-2): 225–256.
Sharafutdinova, G. (2010), What explains corruption perceptions? The dark side of political competition in Russia’s regions, Comparative Politics, 42(2): 147–166.
Shieh, S. (2005), The rise of collective corruption in China: the Xiamen smuggling case, J Contemp China, 12 (42):67–91.
Stijns, J.P. (2006) “Natural Resource Abundance and Human Capital Accumulation.” World Development, 34 (6), 1060-1083.
Swamy, A., Knack, S., Lee, Y. and Azfar, O. (2001) Gender and corruption, Journal of Development Economics, 64(1): 25–55.
Tanzi, V. (1998), Corruption around the world: causes, consequences, scope, and cures, Staff Papers-International Monetary Fund, pp. 559–594.
Tian H (2001), A study of the crime of sheltering or pampering mafia-like gangs, J Hunan Publ Secur Coll, 13(4):11–19.
Transparency International (2020) Corruption Perceptions Index 2020: Frequently Asked Questions (online) available at:
Treisman, D. (2000), The causes of corruption: a cross-national study, Journal of Public Economics, 76(3): 399–457.
Treisman, D. (2007), What have we learned about the causes of corruption from ten years of cross-national empirical research? Annual Review of Political Science, 10: 211–244.
Truex, R. (2011), Corruption, attitudes, and education: survey evidence from Nepal, World Development, 39(7): 1133–1142.
Uslaner, E. M. (2017), The Historical roots of Corruption; Mass Education, Economic Inequality and State Capacity, UK: Cambridge University Press.
Vinterek, M. (2010), How to live democracy in the classroom, Education Inquiry, 1(4), 367-380.
Wang, p. (2012), The rise of the Red Mafia in China: a case study of organized crime and corruption in Chongqing, Trends Organ Crime (2013), 16:49–73. DOI 10.1007/s12117-012-9179-8.
Zhang SX, Chin K (2008), Snakeheads, mules, and protective umbrellas: a review of current research on Chinese organized crime, Crime Law Soc Chang 50(3):177–95.
 
منابع آنلاین
 http://uis.unesco.org (Frequently)
 https://www.transparency.org (Frequently)