نوع مقاله : علمی

نویسنده

عضو هئیت علمی دانشکده علوم تربیت یو روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مقاله حاضر که حاصل پژوهشی فلسفی است،باز اندیشی در مفهوم دموکراسی،ابعاد و گستره آن را به صورت هدف اصلی در کانون توجه قرار داده است.برای این منظور دیدگاه های متعدد درباره دموکراسی مورد بررسی قرار گرفته است.آنگاه به بررسی ابعاد دموکراسی تحت عنوان گستره،ژرفا و بعد آن پرداخته شده است.در ادامه بحث،پیش فرضها و شرایط دموکراسی نیز به عنوان الزاماتی برای تصریح ماهیت دموکراسی مورد توجه قرار گرفته است.در پایان با برقراری گونه خاص از پیوند میان شرایط و پیش فرضهای دموکراسی و نیز مقدماتی که رد ارتباط با مفهوم و گستره آن ارائه شده است و با روش استدلال استنتاجی تاکید شده است که عدم مشارکت فعال در حکومت به منزله عدم اعتقاد به دموکراسی نیست،بلکه ناظر بر عملکرد سیاست مداران است.
 
 

کلیدواژه‌ها