پژوهشی
وضعیت و روند امید در جامعۀ ایران براساس داده‌های پیمایش‌های ملی

مهربان پارسامهر؛ حسین امامعلی‌زاده

دوره 23، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 3-28

https://doi.org/10.22034/jsi.2023.560321.1613

چکیده
  بروز وضعیت‌های نامطلوب در مقاطع مختلف، در هر جامعه‌ای محتمل است. اما آنچه مهم بوده، کیفیت مواجۀ جامعه با این وضعیت‌های بغرنج است؛ از جمله این قبیل موارد می‌توان از وضعیت امید در جامعه نام برد: اینکه آیا در بین شهروندان، امیدی به بهبود اوضاع وجود دارد یا خیر. دیدگاه شهروندان درخصوص مقایسۀ حال با گذشته، ارزیابی حال و میزان امید به ...  بیشتر

پژوهشی
تبیین جامعه‌شناختی رشد گروه‌های نوپدید دینی

محمدمسعود سعیدی

دوره 23، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 29-55

https://doi.org/10.22034/jsi.2023.534018.1455

چکیده
  در چند دهۀ اخیر، جامعۀ ایران شاهد شکل‌گیری و رشد گروه‌های معنویت‌گرا بوده است. با توجه به اختلاف عقیدتی و رفتاری آشکاری که اکثر این گروه‌ها با فرهنگ سنتی جامعه دارند، فراوان شدن آن‌ها مسائلی را برای جامعه رقم زده است. حفظ نظم اجتماعی در مواجهه با این واقعیت مبتنی بر شناخت علمی و بی‌طرفانۀ آن است. جهانی‌شدن و وجود شباهت‌ بین معنویت‌ها ...  بیشتر

پژوهشی
آموزش عالی ایران و محیط‌زیست پایدار از نگاه آگاهان کلیدی

صادق جهانبخش گنجه؛ فاطمه جواهری؛ صادق صالحی

دوره 23، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 57-79

https://doi.org/10.22034/jsi.2023.553686.1576

چکیده
  در ایران مانند سایر جوامع همراهی با فرایند جهانی‌شدن و همچنین روند توسعه کشور، ضریب بهره‌گیری از طبیعت و احتمال آسیب رساندن به آن را شدت بخشیده است. انتظار می‌رود نهاد تعلیم و تربیت و به‌ویژه آموزش عالی در راستای فرهنگ‌سازی برای استفاده بهینه از طبیعت و تحقق محیط‌زیست سالم و پایدار فعالیت کند. به این دلیل متن حاضر بر این هدف متمرکز ...  بیشتر

پژوهشی
روحانیان کُرد اهل سنت و دغدغۀ شناسایی: مطالعۀ کیفی کنش‌ورزی سیاسی روحانیان اهل سنت در کُردستان ایران

امید قادرزاده؛ دنیا محمدی

دوره 23، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 81-106

https://doi.org/10.22034/jsi.2022.554486.1584

چکیده
  با وجود پیوند دین و سیاست در دوره جمهوری اسلامی و  مشارکت فعالانه­ ی روحانیان اهل تشیع در سیاست، کنش ­ورزی سیاسی روحانیان اهل سنت در کُردستان وجوه متفاوتی پیدا کرده است. پژوهش حاضر در نظر دارد تا با واکاوی تجربه و درک نمونه ­ای از روحانیان اهل ­سنت سنندج  به شناسایی شکل‌های کنش ­ورزی سیاسی روحانیان، بسترهای موجود موثر ...  بیشتر

پژوهشی
اقتصاد سیاسی سرطان در ایران

یوسف سلیمی قلعه؛ محمد فرهادی؛ نادر امیری

دوره 23، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 107-130

https://doi.org/10.22034/jsi.2023.546410.1521

چکیده
  مسأله مرکزی این مقاله تحلیل امر اجتماعی در بیماری سرطان است. از این منظر استدلال شده که پزشک‌سازی، بیماری سرطان را به امری زیستی تقلیل می‌دهد و مؤلفه‌های اجتماعی این بیماری را از نظر پنهان می‌کند. این تصویر مخدوش مواجهه با کلیت این بیماری را که تحلیل آن به ساختارهای اجتماعی از جمله مناسبات اقتصادسیاسی راه می‌برد مسدود می‌کند. هدف ...  بیشتر

پژوهشی
سرمایه اجتماعی و مسئولیت‌پذیری محیط زیستی (مورد مطالعه: کارکنان سازمان‌های دولتی شهر بروجن)

علیرضا کریمی؛ کرم حبیب‌پور گتابی؛ مه گل مالکی بروجنی

دوره 23، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 131-155

https://doi.org/10.22034/jsi.2023.556954.1599

چکیده
  شناخت وضعیت مسئولیت‌پذیری محیط زیستی کارمندان در شهر بروجن و رابطه سرمایه اجتماعی با آن، هدف اصلی این پژوهش است. نظریه پاتنام مبنای نظری پژوهش بوده و روش تحقیق پیمایش با ابزار پرسشنامه محقق ساخته است. یافته­ های پژوهش نشان می­دهد که بُعد نگرش محیط زیستی کارمندان با بُعد رفتاری آنها تفاوت قابل توجهی دارد. به لحاظ نگرشی حدود 96 درصد ...  بیشتر