علمی
شبکه‌های اجتماعی و رفتار رأی‌دهی جوانان در شهر مشهد

سوسن باستانی؛ منصوره اعظم آزاده؛ فاطمه سلطانی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1388، صفحه 3-26

چکیده
  هدف تحقیق حاضر مطالعه عوامل موثر بر رفتار رأی‌دهی جوانان 29-18 سال شهر مشهد با تأکید بر رویکرد تحلیل شبکه‌های فردی است. از جمله اهداف این پژوهش آن است که نشان دهد نه تنها شرکت کردن و یا شرکت نکردن اعضای شبکه در انتخابات، بلکه خصوصیات شبکه‌های فردی نیز بر نحوه رأی‌دهی افراد موثر است. به این منظور تعداد 262 پرسشنامه به روش پیمایش و با استفاده ...  بیشتر

علمی
­ دوتایی‌های جامعه‌شناسی دین

حسن محدثی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1388، صفحه 27-56

چکیده
  این مقاله با هدف آشناسازی دانش‌جویان و دیگر کسانی که علاقه‌مند اند جامعه‌شناسی دین را اجمالا بشناسند، نوشته شده است. نویسنده بر مبنای تجربیات محدود خود در این حوزه، معتقد است که برای دانش‌جویان و دیگر مخاطبان ایرانی به‌خاطر زمینه‌ی دینی و فرهنگی ویژه، پرسش‌های خاصی درباره‌ی جامعه‌شناسی دین مطرح می شود. برخی از این پرسش‌ها مهم‌تر، ...  بیشتر

علمی
سرمایه اجتماعی جوانان در ایران

ملیحه شیانی؛ میر طاهر موسوی؛ سعید مدنی قهفرخی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1388، صفحه 57-84

چکیده
  تراکم 35 درصدی جمعیت کشور در گستره سنی 29-15 سال به عنوان جمعیت فعال جامعه یک مزیت نسبی است، اما چنانچه از این فرصت و مزیت به درستی استفاده نشود فرصت ها به تهدیدات جدی تبدیل خواهد شد. بنابراین، سیاستگذاری و برنامه ریزی برای این بخش از جمعیت از مهمترین اولویت ها محسوب می شود. در این میان، سرمایه اجتماعی در کنار دیگر سرمایه ها فرایند پیش بینی ...  بیشتر

علمی
بررسی عوامل موثر بر هواداری افراد از تیم های فوتبال لیگ ایران (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یزد)

مهربان پارسامهر؛ رحمت اله ترکان

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1388، صفحه 85-105

چکیده
  هدف اصلی این مقاله،بررسی عوامل تاثیر گذرا برهواداری دانشجویان از تیم های فوتبال لیگ ایران می باشد.روش تحقیق پیمایش و ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده، که به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شده اند،به همین منظور،تعداد 232 نفر ،بصورت نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شده‌اند، ضریب آلفای کرونباخ 825/0 بدست آمد. نتایج نشان می دهد: بین الگوی نقش ...  بیشتر

علمی
گفتمان های جامعهً مدنی در کشورهای اسلا می- عربی

محمد تقی سبزه ای

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1388، صفحه 106-140

چکیده
  هدف اصلی مقاله حاضر، که به روش مطالعهً اسنادی تهیه شده است، بررسی و تحلیل جامعه شناختی رویکردهای عربی به جامعهً مدنی است. این مقاله خود را به ادبیات جامعهً مدنی متمرکز می کند و بدین منظور، ابتدا سئوالا ت اساسی که از سوی متفکران اجتماعی غربی در باره ی امکان تحقق جامعهً مدنی در کشورهای اسلا می- عربی خاورمیانه مطرح گردیده اند، مرور می ...  بیشتر

علمی
گاندی، عدم خشونت و جنبش‏های اجتماعی

ابراهیم فیوضات؛ رضا تسلیمی تهرانی؛ علی دادگر

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1388، صفحه 141-160

چکیده
  مقاله حاضر به معرفی افکار مهاتما گاندی به ویژه در باب عدم خشونت پرداخته  و ریشه های این تفکر را در اندیشه های شرقی و غربی جستجو کرده است. این مقاله سعی دارد تا تأثیر اندیشه‏های گاندی در باب عدم خشونت را بر جنبشهای اجتماعی جهان معاصر به نمایش بگذارد و ابعاد و اشکال این تأثیرگذاری را مورد بررسی قرار دهد.  بیشتر

علمی
فضا و نظریۀ اجتماعی

مهدی ابراهیمی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1388، صفحه 161-168

چکیده
  نظریۀ اجتماعی، غالبا بدون توجه به تحلیل نظام‌مند مسألۀ فضا (مکان)، صورت‌بندی شده است. درنظرگرفتن فضا و تحلیل فضایی به عنوان عرصه‌ای بنیادین از پژوهش و تبیین اجتماعی را می‌باید از ربع آخر قرن بیستم به این سو جستجو کرد. هدف این کتاب، ارائۀ دیدگاه‌هایی نظری و نشان دادن اهمیت آنها در توسعۀ یک نظریۀ اجتماعیِ دربرگیرنده و قابل‌ پذیرش ...  بیشتر