دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، پاییز 1388 
1. شبکه‌های اجتماعی و رفتار رأی‌دهی جوانان در شهر مشهد

صفحه 3-26

سوسن باستانی؛ منصوره اعظم آزاده؛ فاطمه سلطانی


3. سرمایه اجتماعی جوانان در ایران

صفحه 57-84

ملیحه شیانی؛ میر طاهر موسوی؛ سعید مدنی قهفرخی


6. گاندی، عدم خشونت و جنبش‏های اجتماعی

صفحه 141-160

ابراهیم فیوضات؛ رضا تسلیمی تهرانی؛ علی دادگر


معرفی کتاب

7. فضا و نظریۀ اجتماعی

صفحه 161-168

مهدی ابراهیمی